Egzaminy klasyfikacyjne

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA
ROCZNYCH EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH
DLA UCZNIÓW SPEŁNIAJĄCYCH OBOWIĄZEK NAUKI POZA SZKOŁĄ

  1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów realizujących obowiązek szkolny/obowiązek nauki poza szkołą (edukacja domowa) sprawdzane są podczas rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy przeprowadzane są z zajęć wynikających z realizowanego programu nauczania.
  2. Roczny egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna odbywa się w oparciu o jedną z trzech wybranych formuł przeprowadzania egzaminów pisemnych. Uczeń na platformie edukacyjnej ma dostępne wszystkie zagadnienia egzaminacyjne do nauki i realizacji podstawy programowej. Jeśli wybierze formułę pierwszą do zdawania egzaminu to zalicza test z wybranych przez nauczyciela zagadnień z puli pytań umieszczonych na platformie edukacyjnej szkoły. Jeżeli wybierze formułę drugą to samodzielnie losuje trzy pytania z puli zadań egzaminacyjnych. Natomiast przy wyborze trzeciej formuły sam wybiera zadania egzaminacyjne z grupy zadań umieszczonych na platformie jednak musi wcześniej dostarczyć do sekretariatu wszystkie zagadnienia opracowane odręcznym pismem. Egzamin ustny to obrona pracy pisemnej lub prezentacja wybranych zagadnień egzaminacyjnych.
  3. Na egzamin uczeń stawia się w uzgodnionym terminie i godzinie uwzględniającej czas przewidziany na realizację części pisemnej i ustnej.
  4. Egzaminy przeprowadzane są w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczniów.
  5. Praca powinna być napisana pismem umożliwiającym egzaminatorowi jego odczytanie i zrozumienie. W przeciwnym razie nieczytelny tekst nie podlega ocenie.
  6. Dopuszcza się korzystanie z pomocy zaakceptowanych przez egzaminatora.
  7. Podczas egzaminu w sali mogą być obecni – W CHARAKTERZE OBSERWATORÓW – rodzice ucznia (par. 15 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych). Obecność rodziców nie może naruszać samodzielności pracy ucznia.
  8. W sytuacji konieczności wyjścia z sali uczeń zgłasza ten fakt egzaminatorowi. Opuszczenie sali nie może zakłócać pracy pozostałych uczniów.
  9. Egzaminy umawiamy mailowo lub telefonicznie. Odbywają się w ustalonych terminach i dyspozycyjności nauczycieli w budynku szkoły.
  10. Termin umówionego egzaminu jest wiążący dla obu stron. Ze strony szkoły i ucznia powinien być zabezpieczony i ewentualnie odwołany najpóźniej dzień przed egzaminem. W innej sytuacji uczeń w razie nieusprawiedliwionej nieobecności ponosi koszty umówienia kolejnego egzaminu w wysokości 120 zł (szczegóły opłat przedstawia sekretariat).

Podstawą prawną do powyższych zapisów jest:
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373)


Poznaj nas
Poznaj nas
Dlaczego My?
Dlaczego My?
Jak uczymy
Jak uczymy
Kontakt
Kontakt