RODO – SP

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE  L 119 z 4 maja 2016 r. ze zm.) (dalej RODO).

UPRZEJMIE INFORMUJĘ:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa EDUSOLA, 05-074 Halinów, ul. Okuniewska 115, REGON 523943596, nr tel. 608 354 135; 698 150 940; 698 150 930, adres e-mail: edusola.szkola@gmail.com (dalej Szkoła), której organem prowadzącym jest Dyrektor Patrycja Fiedorczyk.

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, jego obowiązki będzie wykonywał Administrator.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. w procesie nauczania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
 2. zawarcia umowy z innym podmiotem w celu prowadzenia działalności (np. nauczania), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. zgoda osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 4. w procesie zatrudniania, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z art. 22 (2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy;
 5. rozliczeń finansowych, windykacji należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 6. statystycznych i archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 7. uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie innych przepisów prawa, np. ZUS, Urząd Skarbowy oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. firmy informatyczne, księgowo-rachunkowe).
 9.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług naszej Szkoły, a następnie do czasu upływu terminów określonych przepisami prawa. 
 10. Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. art. 15 RODO;

b) sprostowania (uzupełnienia) swoich danych, tj. art. 16 RODO;

c) żądania usunięcia swoich danych, tj. art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych, tj. art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych, tj. art. 20 RODO;

f) prawo do sprzeciwu przetwarzania danych, związanych ze szczególną sytuacją osoby,  tj. art. 21 RODO;

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, tj. art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

 • W niektórych przypadkach nie mają Państwo prawa do żądania usunięcia swoich danych,  tj. art. 17 ust. 3  lit. c) RODO.
 • Podaniedanych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania procesu nauczania. W przypadku nie podania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z całości lub części oferty dydaktycznej naszej Szkoły.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 •  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Poznaj nas
Poznaj nas
Dlaczego My?
Dlaczego My?
Jak uczymy
Jak uczymy
Kontakt
Kontakt