RODO – LO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
SZANOWNI PAŃSTWO!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. ze zm.) (dalej RODO).
UPRZEJMIE INFORMUJĘ:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące
  EDUSOLA, 05-074 Halinów, ul. Okuniewska 115, REGON 524638100 , nr tel. 608 354 135; 698
  150 940; 698 150 930, adres e-mail: edusola.szkola@gmail.com (dalej Szkoła), której organem
  prowadzącym jest Dyrektor Patrycja Fiedorczyk.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, jego obowiązki będzie wykonywał
  Administrator.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  a) w procesie nauczania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, w związku z ustawą z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
  b) zawarcia umowy z innym podmiotem w celu prowadzenia działalności (np. nauczania), art. 6
  ust. 1 lit. b) RODO;
  c) zgoda osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
  d) w procesie zatrudniania, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z art. 22 (2) ustawy z dnia 26
  czerwca 1974 Kodeks Pracy;
  e) rozliczeń finansowych, windykacji należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  f) statystycznych i archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  g) uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń i
  obrony przed roszczeniami, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, jedynie podmiotom
  upoważnionym na podstawie innych przepisów prawa, np. ZUS, Urząd Skarbowy oraz
  podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. firmy informatyczne, księgowo-
  rachunkowe).
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług naszej
  Szkoły, a następnie do czasu upływu terminów określonych przepisami prawa.
 6. Mają Państwo prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. art. 15 RODO;
  b) sprostowania (uzupełnienia) swoich danych, tj. art. 16 RODO;
  c) żądania usunięcia swoich danych, tj. art. 17 RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania danych, tj. art. 18 RODO;
  e) prawo do przenoszenia danych, tj. art. 20 RODO;
  f) prawo do sprzeciwu przetwarzania danych, związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. art.
  21 RODO;
  g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193
  Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych
  osobowych, tj. art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.
 7. W niektórych przypadkach nie mają Państwo prawa do żądania usunięcia swoich danych,
  tj. art. 17 ust. 3 lit. c) RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania procesu
  nauczania. W przypadku nie podania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z całości lub
  części oferty dydaktycznej naszej Szkoły.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
  tym profilowaniu.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.

Poznaj nas
Poznaj nas
Dlaczego My?
Dlaczego My?
Jak uczymy
Jak uczymy
Kontakt
Kontakt